Rep.møde 2016

Referat fra Repræsentantskabsmøde 2016

Referat fra Herning Idrætsråds repræsentantskabsmøde
- afholdt i Snejbjerg hallen torsdag den 28. april 2015.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Idrætsrådet til godkendelse. 
                      Til orientering fremlægges regnskabsoversigt over forbrug af tilskudsmidler.
4. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (i lige år) / valg af kasserer (i ulige år)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
                      I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 1-2 bestyrelses
                      medlemmer.
                      Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant for en et-årig periode.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
                      Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne er skiftevis på valg 
                      hvert andet år.
                      Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
9. Eventuelt.
---
Formanden Søren Fløe bød alle velkommen til det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Herning Idrætsråd (HIR). Søren Fløe takkede Dorthe Poulsgaard og Lillian Krarup for rundvisning på både skole og i hal.
Der var repræsentation af 32 foreninger og 43 stemmeberettigede fordelt på bestyrelsesmedlemmer og foreningsrepræsentanter. I alt var der 102 deltagere til repræsentantskabsmødet.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog advokat Troels B. Skak som dirigent og han blev valgt. Troels konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. Ingen havde bemærkninger hertil, og mødet var dermed beslutningsdygtigt. Stemmetællere var John Aas og Alex Damgård

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Søren Fløe, samt udvalgsformænd (Steen Lundgaard, John Axel Hansen og Dorte B Christensen) aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Læs den skriftlige beretning på idrætsrådets hjemmeside. I den mdl.beretning fortalte bestyrelsen bl.a. om:

 • Lille fald i antallet af idrætsaktive i medlemsforeningerne
 • Stor opmærksomhed på et ændret idrætsbillede, hvor bevæggrundene for at dyrke idræt er meget forskellige
 • Medlemsmødet i efteråret blev aflyst og HIR efterlyser foreningernes behov for fælles viden.
 • Betydeligt fald i kursusaktivitet og en opfodring til at sende medlemmerne på kursus
 • Stigning i medlemstilskud i 2016 (fra 55 kr. til 60 kr.)
 • En del foreninger bliver rykket for ansøgninger til driftstilskud. Vær opmærksom på deadlines og at holde stamoplysninger i Conventus ajour.
 • Idrætsrådets store undersøgelse af tilskudsvilkår og muligheder for tilpasning. Folkeoplysningsloven kræver tilskud til alle aktive under 25 år, hvor HIR pt. kun udbetaler til 0-18 år. Financieringen hertil drøftes i øjeblikket, ligesom der ventes en landsdækkende analyse af tilskud til folkeoplysning. To model blev præsenteret hvor omkostningsgodtgørelse reduceres og mulighed for at tilgodese medlemsvækst inddrages.
 • Elitekommuneaftale er gentegnet med Team Danmark. Herning Elite indleder samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner (idrætsskoler, erhvervsuddannelse mv.) om at styrke talentarbejdet både direkte og indirekte. Vi forventer at igangsætte et forskningsstudie omkring udvikling af talentudviklingsmiljøer.
 • Aktiviteter og projekter i HIR er alsidige. Internt sker det bl.a. gennem administration af ferieaktiviteter og udvikling af UngPlus og eksternt via et godt samarbejde med kommunen og Skolernes Idrætslærerforening vedr. implementering af mere bevægelse/idræt i skolerne. HIR har oprettet en udviklingspulje på 100 tkr. som foreningerne kan søge om til deltagelse i ÅbenSkole. Læs mere om ÅbenSkole på http://projekter.herning.dk/playmaker/aaben-skole

Der var følgende ingen spørgsmål og bemærkninger til bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af et reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om forbrug af tilskudsmidler.
Kasserer Brian Poulsen fremlagde det reviderede foreningsregnskab for 2015. Regnskabet viser et overskud på kr. 26.145 efter overførsel af kr. 40.000 i administrationsbidrag til aktivitetspuljen, som besluttet på repræsentantskabsmødet i 2012. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

Det reviderede regnskab for Idrættens tilskudsmidler og puljen til foreningsudvikling blev til orientering udleveret som bilag: Tilskudsordningen har modtaget kr. 5.276.000 fra Herning Kommune som tillagt andel af renteindtægter på kr. 6.812 giver samlede indtægter på i alt kr. 5.282.812. Der er forbrugt kr. 5.342.653 pr. 31. december 2014 - altså et resultat på kr.-59.841. som trækkes fra egenkapitalen. Størstedelen af det budgetterede underskud skyldes forbedrede tilskudsvilkår i 2015.
Aktivitets-/udviklingspuljen er tilført Idrætsrådet fra den nu nedlagte SIKH/Herning Ordning således, at der primo 2015 stod en beholdning på kr. 837.655. 
I 2015 har der været tilskud fra Herning Kommune til sekretariatsfunktionen, indtægtsdækket arbejde m.v. og andel af renteindtægter på i alt kr. 548.462. Med et forbrug på kr. 458.474 er der et overskud på kr. 89.988 som tillige med kursregulering af værdipapirer tillægges aktivitetspuljens kapitalkonto. I 2015 etableredes en udviklingspulje med en ramme på 100 tkr., som finasieres af aktivitetspuljens egenkapital.
I 2015 havde Herning Elite indtægter på kr. 2.492.000. De samlede udgifter er på kr. 2.387.645, der er således et mindre forbrug på kr. 104.355, som overføres til den øvrige kapital i puljen og anvendes til talentudvikling i 2016.

Spørgsmål/kommentar:
Peter Nowack, Tjørring IF: Det er meget vanskeligt at få en overblik i de komplicerede tilskudsvilkår. Kan det gøres mere gennemskueligt? Steen Lundgaard svarer: vi forsøger med de reviderede vilkår, men det er svært når der skal tages hensyn til omkostningsgodtgørelser.
Morten Koppelhus, kultur og fritidschef, HK: Er de stigende lønomkostninger fuldt dækket? Brian Poulsen svarer: ja, der er dækning for alle lønomkostninger via bloktilskud og indtægtsgivende arbejde. Stigningen skyldes at John Aas og Søren Baadsgaard er ansat i løbet af 2014.
NN (bagerst i salen): Hvad skal der ske med den store egenkapital i foreningen Herning Idrætsråd? Steen Lundgaard svarer: vi ønsker ikke at ’samle til rede’ og har bl.a. derfor indstillet et øget administationsbidrag så vi evt. kan ansætte en foreningskonsulent.

4. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
Brian Poulsen fremlagde budget for året 2016, der forudsætter et medlemskontingent på kr. 500,00 pr. medlemsforening - altså uændret i forhold til sidste år. Bestyrelsen foreslår, at øge administrationsbidraget fra 40 tkr til 80 tkr, da HIR ønsker at styrke mulighed for ansættelse af en foreningskonsulent. Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

6. Valg af formand (i lige år), valg af kasserer (i ulige år)
Søren Fløe - modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Steen Lundgaard og da der ikke var andre forslag, blev han valgt.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
3 bestyrelsesmedlemmer, John Axel Hansen, Doris Nielsen og Steen Lundgaard er på valg, hvor kun John Axel ønsker genvalg og Steen netop valgt som formand. Dertil stopper Dorte Christensen i utide. Nye kandidater er: Steen Simonsen, Ole Bøgh og Charles Damholt. De blev for 2 år, dog er Steen valgt for 1 år. Suppleantpladsen er vakant.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Inge Hjøllund var på valg som revisor og modtager genvalg. Valgt.
Connie Linding, Sdr. Felding modtaget genvalg som revisorsuppleant, og da der ikke var andre forslag, blev hun valgt.

9. Eventuelt
Dorte Møller, Sunds GF Håndbold: Hvad sker der med UngPlus (et projekt som skal trække flere unge ind i foreningsledelse). Anders Buhl: Vi tror fortsat meget på UngPlus, men vi er i gang med en omorganisering og melder snart nyt ud.

Anders Buhl, HIR: I efterår 2016/forår 17 udbydes et idrætslederakademi som alle medlemsforeninger med stor fordel kan tilmelde kommende, nuværende eller potentielle foreningsledere på. Kursusrækker består af 6 møde gange og vil tage udgangspunkt i deltagerne aktuelle udfordringer, samt ideer til foreningsudvikling. Se mere på irhk.dk

Søren Fløe, HIR: Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for en gode indsats – og tak for at jeg måtte være formand i 6 år.

Natascha Joof, næstformand i Kultur- og Fritudsudvalget: På vegne af byrådet, KFU og forvaltningen siger vi tak til Søren Fløe som har været en meget markant formand. Søren har været en tydelig igangsætter og som til tider har været utålmodig. Du har styret HIR fra at være en administrativ organisation til en udviklingsorganisation. Tak for indsatsen.
Tillykke til Steen Lundgaard, som nu er formand for en meget stærk organisation.

Steen Lundgaard, nyvalgt formand for HIR: Tak for valget og jeg glæder mig til at komme i gang i arbejdet. Ser frem til det konstruktive samarbejde med politikere og forvaltningen i Herning Kommune og med alle medlemsforeningerne.

Da der ikke var andre, der ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte den formelle del af generalforsamlingen.

Referat                               Dirigent
Anders Buhl                        Troels B. Skak

 

Fire nye idrætspriser blev uddelt:

 • vestjyskBANKs initiativpris - årets idrætsforening (10.000 kr.)​: Ørre Skytteforening 
 • SparNords Ungdomspokal - årets unge idrætsleder (5.000 kr.)​: Rasmus Mose Døj, Vinding UIF
 • ​Ringkøbing Landbobanks Talentpris (10.000 kr.)​: Rajbek Bisultanov, Herning Brydeklub
 • Bravo Tours frivilligpris - hverdagens helte (rejselegat på 10.000 kr.)​​: Leif Nielsen, Herning KFUM Fodbold

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83