Rep.møde 2017

Referat fra Repræsentantskabsmøde 2017

Referat fra Herning Idrætsråds repræsentantskabsmøde
- afholdt i Nordvesthallen torsdag den 20. april 2017.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Idrætsrådet til godkendelse. 
                      Til orientering fremlægges regnskabsoversigt over forbrug af tilskudsmidler.
4. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (i lige år) / valg af kasserer (i ulige år)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
                      I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 1-2 bestyrelses
                      medlemmer.
                      Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant for en et-årig periode.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
                      Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne er skiftevis på valg 
                      hvert andet år.
                      Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
9. Eventuelt.
---
Formanden Steen Lundgaard bød alle velkommen til det 10. ordinære repræsentantskabsmøde i Herning Idrætsråd (HIR). Der var repræsentation af 30 foreninger og 45 stemmeberettigede fordelt på foreningsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer. I alt var der 98 deltagere til repræsentantskabsmødet.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog direktør Søren Juul Baungaard, VisitHerning, som dirigent og han blev valgt. Søren konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. Ingen havde bemærkninger hertil, og mødet var dermed beslutningsdygtigt. Stemmetællere var John Aas og Kent Andersen.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Steen Lundgaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Læs den skriftlige beretning på idrætsrådets hjemmeside. I den mdl.beretning fortalte bestyrelsen bl.a. om:

 • En glædelig 3%-stigning i antallet af idrætsaktive (1143) i medlemsforeningerne.
 • Stor opmærksomhed på et ændret idrætsbillede, hvor bevæggrundene for at dyrke idræt er meget forskellige.
 • Beskeden stigning i kursusaktivitet og en fortsat opfordring til at foreningerne sender medlemmerne på kursus. HIR gentager gerne Idrætslederakademiet hvis der er interesse.
 • Ny model for driftstilskud er generelt godt modtaget. Der er som noget nyt udbetalt tilskud til 19-24 årige, samt bonus ved medlemsfremgang (184 tkr. udbetales).
  Det er i to år etableret en overgangsordning, således ingen forening mister mere end 40 kr. i tilskud pr. medlem i 2017.
 • Puljen til dyrt idrætsmateriel er udfordret af nye typer af ansøgninger. Vilkårene vil blive analyseret i det kommende år.
 • Idrætrådets egen Udviklingspulje på 100 tkr, har i 2016 støtte Åben skole-tiltag. HIR forventer at kommunen fremadrettet vil sikre midler til samarbejde på tværs af skole og foreningslivet. Puljen ændrer fokus, så det er initiativer indenfor fastholdelse og rekruttering af sen-teenagere der støttes – læs mere på irhk.dk.
 • Aktivitetetsudvalget har i år gennemført en række aktiviteter, bl.a. Aktiv Ferie og planlægger Motorvejsløb sammen med fire foreninger.
 • Herning Elite har formuleret en vision 2020: at Herning skal være landets bedste sted at dyrke sit idrætstalent i et tæt samspil mellem aktører fra de 3 arenaer: Sport & Talentmiljø, Job & Uddannelse samt Hjem & Fritid.
 • Medlemsmødet i efteråret blev gennemført som decentrale møder. HIR og foreninger oplevede det som en god mødeform og vil blive gentaget. I 2017 vil medlemsmødet dog være en paneldebat forud for kommunevalget i november.
 • Kommunen skal have revurderet og fastlagt idrætspolitikken for den kommende periode. Idrætsrådet deltager gerne i udarbejdelsen på vegne af foreningerne. Idrætspolitikken bør indeholde mange aspekter: faciliteter, skolesamarbejde, sundhed, handicapidræt m.v.
 • Herning Idrætsråd kan i år trækker tråde 75 år tilbage i tiden, da første samling af idrætten fandt sted i 1942.
 • Aktiviteter og projekter i HIR er alsidige. Eksternt har vi et godt samarbejde med kommunen og Skolernes Idrætslærerforening, de store idrætsorganisationer og flere lokale aktørere.

Spørgsmål og bemærkninger til bestyrelsens beretning:

 • Peter Nowack, Tjørring IF: Faciliteter er en væsentlig del af at gøre et område attraktiv for bosætning, så en opfordring til Herning kommune om at investere i gode faciliteter. Steen Lundgaard svarer: det er vigtigt at der planlægges en økonomi så både etablering og efterfølgende drift er sikret. Desuden bør alle bestræbe sig på at optimere udnyttelse af halkapacitet.
 • Lars Iversen, Herning Squash: vi har et fornemt niveau for faciliteter i kommunen – lad os sætte fokus på hvordan vi kan gøre klubliv mere attraktivt.
 • Brian Pedersen, Fremad: banevedligeholdelse er ikke eksisterende i kommunen. Pas på med prestigeprojekter, hvis ikke den mere basale drift kan håndteres. Charles Damholt svarer: HIR vil påpege behovet for vedligeholdelse overfor kommunen, og HIR har faktisk ideer til både en bedre driftsstyring og mulighed for større lokalt engagement.
 • Morten Koppelhus, Herning kommune: er glad for de udstrakte hænder i forhold til at ville samarbejde. Prioriteringer er et stadigt vilkår for kommunen – og det kan betyde at ønskede løsninger ikke kan indfries. Vedligeholdelse varetages af den selvstyrende afdeling Park og vej. En ny kulturpolitik er netop besluttet og efter KV17 vil Kultur og Fritidsudvalget sætte fokus på en ny idrætspolitik. Foreningslivet og HIR skal nok blive inddraget.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af et reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Brian Poulsen havde forfald til mødet og i stedet fremlagde Anders Buhl det reviderede foreningsregnskab for 2016. Regnskabet viser et underskud på kr. 21.244 kr. efter overførsel af kr. 80.000 i administrationsbidrag til aktivitetspuljen, som besluttet på repræsentantskabsmødet i 2016. Der blev spurgt til om underskuddet var budgetteret, hvilket blev bekræftet.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
Anders Buhl fremlagde budget for året 2017, baseret på et medlemskontingent på kr. 500,00 pr. medlemsforening. Bestyrelsen foreslår, at øge arrangementsposten midlertidigt fra 20 tkr til 40 tkr, da bestyrelsen ønsker at styrke mulighed for et godt panelmøde med kommunalpolitikere ifm. KV17. Vi budgetterer derfor med et underskud på ca. 41 tkr. Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.
Bestyrelsen indstillede ny model for kontingent i 2018 til beslutning. Kontingentet vil være afhængigt af medlemsantal. Inddelingen er: mindre end 150 medl: 500 kr., 151-500 medl: 1000 kr., 501-1000 medl: 1500 kr. og flere ende 1000 medlemmer: 2000 kr. Flere store foreninger gav udtryk for at den nye struktur både er relevant og mere rimelig. Model blev vedtaget.

Det reviderede regnskab for Idrættens tilskudsmidler og puljen til foreningsudvikling blev til orientering udleveret som bilag:
Tilskudsordningen har modtaget kr. 5.276.000 fra Herning Kommune som tillagt renteindtægter giver samlede indtægter på i alt kr. 5.279.608. Der er forbrugt kr. 5.382.140 pr. 31. december 2016 - altså et resultat på kr.-102.532. som trækkes fra egenkapitalen. Størstedelen af det budgetterede underskud skyldes forbedrede tilskudsvilkår i 2016.
Aktivitets-/udviklingspuljen: I 2016 har der været tilskud fra Herning Kommune til sekretariatsfunktionen, indtægtsdækket arbejde m.v. og andel af renteindtægter på i alt kr. 484.600. Med et forbrug på kr. 532.856 er der et underskud på kr. 48.256. HIR budgetterer i disse år med underskud for at aktivere opsparede midler til foreningslivet, bl.a. gennem udviklingspuljen (100 tkr. pr. år), som finansieres af aktivitetspuljens egenkapital.
I 2016 havde Herning Elite indtægter på kr. 2.492.000. De samlede udgifter er på kr. 2.411.250, der er således et mindre forbrug på kr. 80.750, som overføres til den øvrige kapital i puljen og anvendes til talentudvikling i 2017.

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, der skulle præcisere bestyrelsesmedlemmer tilhørsforhold og mulighed for at trække på viden fra andre miljøer end idrætsforeninger.
Forslaget blev ikke vedtaget.

6. Valg af formand (i lige år), valg af kasserer (i ulige år)
Kasserer Brian Poulsen - modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Peter Henrik West (Herning Ishockey) og da der ikke var andre forslag, blev han valgt.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
2 bestyrelsesmedlemmer, Else Stendorph og Steen Simonsen var på valg. Nye kandidater: Steen Simonsen og Martin Duedal. De blev valgt for 2 år. Suppleantpladsen er vakant – og bestyrelsen blev bemyndiget til at besætte den i løbet af året.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Leo Pedersen var på valg som revisor og modtager genvalg. Valgt.
Connie Linding, Sdr. Felding modtaget genvalg som revisorsuppleant, og da der ikke var andre forslag, blev hun valgt.

9. Eventuelt

 • Peter Nowack: Motorvejsløb, 28. maj er arrangeret af fire foreninger og HIR. Brug gerne løbet til at få foreningen afsted samlet. For foreninger er der en enhedspris på 150 kr. pr. deltager (min. 10 deltagere). Tilmelding på www.motorvej2017.dk – eller kontakt HIRs kontor.
 • Steen Lundgaard, HIR: Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for en gode indsats.
 • Else Stendorph, HIR: tak for nogle spændende år – og held og lykke fremover.

Da der ikke var andre, der ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte den formelle del af generalforsamlingen.

 

Referat                               Dirigent
Anders Buhl                        Søren Baunsgaard

Fire nye idrætspriser blev uddelt:

 • Anker Høsts initiativpris - årets idrætsforening (5.000 kr.)​: KLG Håndbold
 • SparNords Ungdomspokal - årets unge idrætsleder (5.000 kr.)​: Martin Grønlund, Herning brydeklub
 • ​Ringkøbing Landbobanks Talentpris (10.000 kr.)​: Emma Friis, Herning FH
 • Herning Idrætsråds frivilligpris - hverdagens helte (legat på 5.000 kr.)​​: Michael Handberg, Herning Golfklub

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83