Rep.møde 2018

Repræsentantskabsmøde 2018

Herning Idrætsråds repræsentantskabsmøde 2018
blev afholdt i Det legende Hus, Sdr.Feldinghallen, torsdag den 12. april 2018.

Program:
17.30: Tre relevante spots på foreningslivet
           Åben skole-festival v. Majken Skræddergaard, Herning Kommune
           Ny dataforordning v. Carina Roskilde, Herning Kommune
           Senioridræt v. Maria Gludsted, DGI-Midtjylland
18.15: Spisning - og netværk
19.00: Rep.møde
20.30: Uddeling af fire idrætspriser
21.00: Tak for i dag
---
Referat:

Formanden Steen Lundgaard bød alle velkommen til det 11. ordinære repræsentantskabsmøde i Herning Idrætsråd (HIR). Der var repræsentation fra 26 foreninger og 35 stemmeberettigede fordelt på foreningsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer. I alt var der 80 deltagere til repræsentantskabsmødet.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Marianne Bjørn, Vildbjerg, som dirigent og hun blev valgt. Marianne konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. Ingen havde bemærkninger hertil, og mødet var dermed beslutningsdygtigt. Stemmetællere var Søren Baadsgaard og Kirsten Bergmann.
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  Formand Steen Lundgaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Læs den skriftlige beretning på idrætsrådets hjemmeside. I den mdl.beretning fortalte bestyrelsen bl.a. om:
 • Sidste års glædelig 3%-stigning i antallet af idrætsaktive i medlemsforeningerne er vekslet til at samlet fald i medlemstallet på 1,4%. Det er unge under 18 der forsvinder, da vi ser en lille stigning i antallet af aktive voksne.
 • Bekymring for faldet i kursusaktivitet - fortsat opfordring til at foreningerne sender medlemmerne på kursus.
 • Ny model for driftstilskud virker godt. Bonus ved medlemsfremgang (140 tkr. udbetalt) vidner om gode foreningsudvikling nogle steder. 2017 var sidste år med overgangsordning, således ingen forening mistede mere end 60 kr. i tilskud pr. medlem.
 • Puljen til dyrt idrætsmateriel er revideret således flere kan søge. Enhedskravet er bl.a. fjernet og ansøgninger med fokus på medlemsfremgang får fortrin.
 • Idrætrådets egen Udviklingspulje på 100 tkr, har i 2017 støttet initiativer indenfor fastholdelse og rekruttering af sen-teenagere. Desværre har få søgt. Fokus på samme målgruppe fortsætter i 2018.
 • Åben skole-tiltag bliver fremadrettet finansieret af en kommunal pulje efter at HIR i 2015 startede støtten via Udviklingspuljen.
 • Aktivitetsudvalget har i år gennemført en række velkendte og nye aktiviteter - størst opmærksomhed har der været omkring motorvejsløb i maj og nov.
 • Herning Elite forfølger forsat vision 2020: at Herning skal være landets bedste sted at dyrke sit idrætstalent i et tæt samspil mellem aktører fra de 3 arenaer: Sport & Talentmiljø, Job & Uddannelse samt Hjem & Fritid. Herning Elite har meget fokus på hvordan trænerne og klubledelser dygtiggøres gennem uddannelse og sparring på tværs af idrætter.
 • Medlemsmødet i efteråret (forud for KV17) var en paneldebat. På en flydende ponton var politikere sat stævne til ’Idrætspolitik på dybt vand’.
 • Kommunen skal have revurderet og fastlagt idrætspolitikken i den kommende byrådsperiode. Idrætsrådet deltager gerne i udarbejdelsen på vegne af og sammen med foreningerne. Idrætspolitikken bør indeholde mange aspekter: faciliteter, skolesamarbejde, sundhed, active living, handicapidræt m.v.
 • Herning Bredde er et nyt projekt som samler indsatser for at fremme fysisk aktivitet og modvirke udfordringer i idrætten. Bestyrelsen ønsker at iværksætte Herning Bredde på tilsvarende vis som vi kender Herning Elite.
  Projektet skal assistere foreninger og klubber der har behov for hjælp og støtte til udvikling. Der bør være stor opmærksomhed på det stigende antal seniorer, da der både for den enkelte og i foreningerne er potentiale i at få målgruppen rekrutteret og fastholdt i foreningerne. Andre oplagte målgrupper er sen-teenagere og voksne (35 år+).
  Der arbejdes med ansættelse af en konsulent/koordinator der skal virke tæt på foreningerne.
  HIR skal yde støtte til mange typer af foreninger, og det kræver fremadrettet flere ressourcer. Bestyrelsen vurderer der er så meget behov for og volumen i den opgave, at HIR ikke kan gøre det med den nuværende bemanding. Herning Kommunen ved KFU har nikket ja til projektet, og der arbejdes med en finansieringsmodel hvor flere aktører bør indgå (primært kommunen, DIF, DGI, HIR).
 • Aktiviteter og projekter i HIR er alsidige. Eksternt har vi et godt samarbejde med kommunen og Skolernes Idrætslærerforening, de store idrætsorganisationer og flere lokale aktører.

Spørgsmål og bemærkninger til bestyrelsens beretning:

 • Henrik Rohde, Herning Kajakklub: udover frafald af medlemmer opleves i flere foreninger ’frastødning’ af medlemmer pga. af manglende trænere og hold som ikke bliver oprettet. Den spændende ide med Herning Bredde bør også sætte fokus på tiltrækning af forældretrænere mv.
 • Peter Nowack, Tjørring IF: Motorvejsløbene var en god foreningsoplevelse, bl.a. pga. at et velfungerende samarbejde mellem foreninger. Tak til HIR for at varetage den koordinerende opgave.
  Vandaktiviteter (ude og inde) viser et stort potentiale. Lad os sikrer en god og gennemsigtig udvikling.
  En ny lokalplan for området omkring Holing betyder, at skatten stiger betragtelig for en rideklub i området. Hvem kan hjælpe med at løse denne eksternt påførte udfordring? Svar: HIR har ikke formel kompetence på dette område og henviser til kommunen.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af et reviderede regnskab til godkendelse
  Kasserer Peter West fremlagde det reviderede foreningsregnskab for 2017. Regnskabet viser et overskud på kr. 14.244 kr. efter overførsel af kr. 80.000 i administrationsbidrag. Rep-møde og paneldebatten før kommunevalget blev billigere end budgetteret. Regnskabet blev godkendt.
 2. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
  Peter West fremlagde budget for året 2018, baseret på et differentieret medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår, at øge arrangementsposten til 25 tkr, da bestyrelsen ønsker at styrke mulighed flere decentrale medlemsmøder i efteråret. Budgettet viser et overskud på 14 tkr. Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

Det reviderede regnskab for Idrættens tilskudsmidler og puljen til foreningsudvikling blev til orientering udleveret som bilag:
Tilskudsordningen har modtaget kr. 5.319.129 fra bl.a. Herning Kommune. Der er forbrugt kr. 5.470.473 pr. 31. december 2017 - altså et resultat på kr.-151.344. som trækkes fra egenkapitalen. Størstedelen af det budgetterede underskud skyldes forbedrede tilskudsvilkår i 2017 (overgangsordning og fastholdelse af bonusniveau trods overtræk ift. budget). Fremadrettet ønskes en egenkapital på ca. 250 tkr.
Aktivitets-/udviklingspuljen: I 2017 har der været tilskud fra Herning Kommune til sekretariatsfunktionen, andel af overskud fra motorvejsløb, indtægtsdækket arbejde m.v. og andel af renteindtægter på i alt kr. 671.680. Med et forbrug på kr. 465.429 er der et overskud på kr. 206.251. Resultatet overføres til egenkapital til senere foreningsrettet aktivitet.
I 2017 havde Herning Elite indtægter på kr. 2.492.000. De samlede udgifter er på kr. 2.447.274, der er således et mindre forbrug på kr. 44.726, som overføres til den øvrige kapital i puljen og anvendes til talentudvikling i 2018 og følgende år.

 1. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
 2. Valg af formand (i lige år), valg af kasserer (i ulige år)
  Formand Steen Lundgaard - modtager genvalg. Valgt.
 3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
  3 bestyrelsesmedlemmer, Ole Bøgh, Charles Damholt og John Axel Hansen, var på valg og alle villige til genvalg. Nye kandidater: Elisabeth Torp Rasmussen, Herning Floorball. Alle fire blev valgt for 2 år, dog er Elisabeth suppleant for et år.
 4. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  Inge Kofod Hjøllund var på valg som revisor og modtager genvalg. Valgt.
  Connie Linding, Sdr. Felding modtaget genvalg som revisorsuppleant, og da der ikke var andre forslag, blev hun valgt.
 5. Eventuelt
 • Preben Sørensen, Ørre Skytte og DGI-M: tak for samarbejdet.

Da der ikke var andre, der ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte den formelle del af generalforsamlingen.

Referat                               Dirigent
Anders Buhl                        Marianne Bjørn

Fire nye idrætspriser blev uddelt:

 • Anker Høsts initiativpris - årets idrætsforening (5.000 kr.)​: Hodsager IF
 • SparNords Ungdomspokal - årets unge idrætsleder (5.000 kr.)​: Emil Møller, Herning Ishockeyklub
 • ​Ringkøbing Landbobanks Talentpris (10.000 kr.)​: Vildbjerg SF, U18 Damer
 • Herning Idrætsråds frivilligpris - hverdagens helte (legat på 5.000 kr.)​​: Kent Andersen, Herning Ishockeyklub

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83