Rep.møde 2019

Repræsentantskabsmøde 2019

Herning Idrætsråds repræsentantskabsmøde
blev afholdt på Terminalen, Godsbanevej 7, Herning, torsdag den 11. april 2019.

Program:
17.00: Oplæg og workshop om brug af sociale medier til foreningens markedsføring 
           v. Jakob Lind Tolborg, foreningsfif.dk
18.00: Spisning, rundvisning og netværkssnak
19.00: Rep.møde
20.30: Uddeling af fire idrætspriser
21.00: Tak for i dag

Referat:

Formanden Steen Lundgaard bød alle velkommen til det 12. ordinære repræsentantskabsmøde i Herning Idrætsråd (HIR). Der var repræsentation fra 23 foreninger og 37 stemmeberettigede fordelt på foreningsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer. I alt var der 80 deltagere til repræsentantskabsmødet.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Natascha Joof som dirigent og hun blev valgt. Natascha konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. Ingen havde bemærkninger hertil, og mødet var dermed beslutningsdygtigt. Stemmetællere var Søren Baadsgaard og Sune Kjeldgaard.
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  Formand Steen Lundgaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Læs den skriftlige beretning på idrætsrådets hjemmeside. I den mdl.beretning fortalte bestyrelsen bl.a. om:
 • Terminalen er et flot og spændende eksempel på faciliteter til forenings- og fritidslivet – og en god ramme om årets rep.møde.
 • Bestyrelsen har vedtaget Strategi 2025 til erstatning for rådets tidligere idrætspolitik. Fokus er fortsat: lettere administration, nyttig viden, politikudvikling, talentudvikling, projekter og øget synlighed. Idrætspolitikken lader vi byrådet om, men HIR bedrager gerne med indhold til den kommunale idrætspolitik.
 • Herning Elite er i gang med at indfri den nye kommuneaftale som er indgået med Team Danmark i 2018. Fire talentmiljøer opkvalificeres med deltidsansættelse og finansiering hertil kommer fra KFU. Et talentcollege i Herning igangsættes i et samarbejde med Herningsholms Erhvervsskole. Planlægningen af skolebyggeriet til talentklasserne er ved at være slut – forventet ibrugtagning om ca. 1½ år.
 • Medlemstal for HIRs foreninger steget knap 3% i 2018 og var på 38.020. Væksten er særlig sket blandt ældre og vi ser desværre et fald blandt teenagere. Flere foreninger oplever stor tilgang og det belaster budgettet i forhold til medlemsbonus. Bonus reduceres derfor fra 100 til 70 kr.
 • Øvrige tilskud fastholdes på det nuværende niveau. Ikke forbrugte midler til kursus, idrætsmateriel og åben skole øremærkes til samme områder i 2019. eSport får tilskud til kursus og medlemmer, men der mangler endnu afklaring af muligheden for tilskud til anskaffelser af udstyr.
 • Kommunens halundersøgelsen følges op af møder for halbestyrelser. Målet er bl.a. et øge udnyttelsesgraden. Godt at faciliteter bygges og renoveres, men vigtigt at indregne driften i budgetter.
 • Positiv at kommunen i budget 2019 afsætter midler til en ’Bevæg dig for livet’-indsats og dermed støtter den positive udvikling som der er for idrætten i Herning kommune. Godt hvis flere og nye målgrupper kan blive fysisk aktive. HIR er med i projektudviklingsgrup-pen og deltager også gerne på et politisk niveau hvis det ønskes.
 • God aktivitet i både Aktiv Ferie og Åben Skole.
 • Foreningsundersøgelsen i efteråret 2018 havde høj deltagelse blandt HIR-foreninger. Resultaterne er blevet drøftet på medlemsmøde i november og derefter brugt til at prioritere indsatser. Fokus er på særligt fire områder: ansættelse af en breddeidrætskoordinator (foreningsnær støtte/sparring), ’En indgang for foreningslivet’ (lettere administration), netværk (videns- og ideudvikling) og øget synlighed (bedre kendskab til HIR og hvad rådet kan hjælpe med)
 • Breddeidrætskoordinator har - parallelt til elitekoordinatoren – en opgave i at facilitere god drift og udvikling i foreninger og breddetiltag. Koordinatoren skal medvirke til at rekruttere og fastholde medlemmerne i foreningerne og ikke mindst assistere med tiltag der kan give flere frivillige i foreningerne.
  Finansiering af den nye medarbejder sker i 2019 og 2020 for opsparede midler i hhv. HIR-medlemsforening og aktivitetsafdelingen. Pengene skal ud at arbejde.
  Senere kan finansiering fra bl.a. tilskudsmidler blive aktuel. Der er opbakning til konceptet fra KFUs formandskab og vi ønsker tilkendegivelser fra rep.møde.
 • Aktiviteter og projekter i HIR er alsidige. Eksternt har vi et godt samarbejde med kommunen og Skolernes Idrætslærerforening, de store idrætsorganisationer og flere lokale aktører.

Spørgsmål og bemærkninger til bestyrelsens beretning:

 • Henrik Rohde, Herning Kajakklub: Tak for beretning og de gode ideer. Kurset i fundraising, som blev afholdt i januar, var rigtig godt og kan fint gentages.
 • Peter Nowack, Tjørring IF: Fint at der tænkes i ’Idræt hele livet’, men ambitionen er besværlig at praktisere når bl.a. spares på vedligeholdelse af faciliter. Svar: HIR har ikke formel kompetence på dette område og henviser til kommunen.
  Fint at der reduceres i bonus, da medlemsfremgangen i forvejen give øgede kontingentindtægter. Svar: Bonus er tænkt som en ’gulerod’ som kan komme alle aldersgrupper til gode.
 • Michael Mølgaard, Herning Ishockey: Overvej at lade kontingentet til HIR følge medlemstallet (kontinuert eller i flere trin). Svar: vil blive drøftet i HIR.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af et reviderede regnskab til godkendelse.
  Kasserer Peter West fremlagde det reviderede foreningsregnskab for 2018. Regnskabet viser et overskud på kr. 18.258 kr. efter overførsel af kr. 80.000 i administrationsbidrag. Rep-møde og efterårets medlemsmøder blev billigere end budgetteret. Regnskabet blev godkendt.
 2. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
  Peter West fremlagde budget for året 2019, baseret på et differentieret medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet og at øge administrationsbidraget til kr. 160.000 for at aktivere egenkapital til øget foreningsnær indsats bl.a. ansættelse af breddeidrætskoor-dinator. Arrangementsposten fastholdes på 25 tkr, da bestyrelsen ønsker at styrke medlemsmøder i efteråret. Budgettet viser et underskud på 66 tkr.
  Der var ingen spørgsmål til budgettet, og det blev godkendt.

Det reviderede regnskab for Idrættens tilskudsmidler og puljen til foreningsudvikling blev til orientering udleveret som bilag:
Tilskudsordningen har modtaget kr. 5.424.772 fra bl.a. Herning Kommune. Der er forbrugt kr. 5.380.226 pr. 31. december 2018 - altså et resultat på kr. 44.546. Fremadrettet ønskes en egenkapital på 200-250 tkr.

Aktivitets-/udviklingspuljen: I 2018 har der bl.a. været tilskud fra Herning Kommune til sekretariatsfunktionen, indtægtsdækket arbejde, tilskud fra DGI-Midtjylland i forbindelse med foreningsundersøgelsen. Udgiften blev større end det oprindelige budget, da 4 mdr. projektansættelse ikke var budgetteret. Resultatet er et underskud på kr. -18.710.
Herning Elite havde indtægter på kr. 2.492.000. De samlede udgifter er på kr. 2.348.970, der er således et mindre forbrug på kr. 143.030, som særlig skyldes udsving i lønomkostninger vedr. projekter for Herning kommune. Overskuddet overføres til den øvrige kapital i puljen og anvendes til talentudvikling i 2019 og følgende år.

 1. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
 2. Valg af formand (i lige år), valg af kasserer (i ulige år)
  Formand Peter West - modtager genvalg. Valgt.
 3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
  2 bestyrelsesmedlemmer, Martin Duedal og Steen Simonsen, var på valg og begge villige til genvalg. Elisabeth Torp Rasmussen har være suppleant og modtager genvalg. Martin og Elisabeth valgt for 2 år og Steen er suppleant for et år.
 4. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  Leo Pedersen var på valg som revisor og modtager genvalg. Valgt.
  Connie Linding, Sdr. Felding modtaget genvalg som revisorsuppleant, og da der ikke var andre forslag, blev hun valgt.
 5. Eventuelt
 • Natascha Joof fortalte om GDPR i forhold til foreninger. Vigtigst at have et formål med at indsamle personoplysninger (herunder også billeder) og beskrive hvordan foreningen anvender disse. Kontakt evt. Natascha på nj@joofjr.dk

Da der ikke var andre, der ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte den formelle del af generalforsamlingen.

Referat                               Dirigent
Anders Buhl                        Natascha Joof


 

Fire idrætspriser blev uddelt - vinderne er frmehævet - læs mere om priserne.

 • Anker Høsts initiativpris - årets idrætsforening (5.000 kr.)​. Nominerede er:
  • Herning Judo og Jiu-Jitzu Klub
  • Hammerum IF
  • Hodsager IUF
 • SparNords Ungdomspokal - årets unge idrætsleder (5.000 kr.)​. Nominerede er:
  • Kasper Egerton Falkesgaard, KLG Håndbold
  • Pernilla Tagmos, Hodsager Rideklub
  • Thomas Egeberg Jacobsen, Gjellerup Sdr. SG&I
 • ​Ringkøbing Landbobanks Talentpris (10.000 kr.)​. Nominerede er:
  • Turpal Bisultanov, Herning Brydeklub
  • Selma Larsen, Herning Skøjterløberforening
  • Jacob Hindgaul, Herning Cykelklub
 • netIPs frivilligpris - (legat på 5.000 kr.). Nominerede er:
  • Kim Ibsen, Ørre Skytteforening
  • Joan Stubkjær, Haugu GIF
  • Bent Green, Herning golfklub

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83