Undersøgelsens tendenser

Ud fra foreningernes svar i undersøgelsen ses der nogle tendenser for, hvad det er foreningerne arbejder med, har fokus på fremadrettet og hvor de har behov for hjælp. Vi har kategoriseret tendenserne under otte overskrifter:
  • Det sociale liv i foreningen
  • Arbejdet med at få flere frivillige
  • Økonomi og søgning af puljer
  • Samarbejder med andre foreninger, skoler, institutioner etc.
  • Faciliteter
  • Forståelse af regler
  • Aktiviteter og medlemmer
  • Samarbejder med kommunen

Det sociale liv i foreningen

Foreningerne har generelt stort fokus på det sociale liv i foreningen. Med hhv. 66,7 % og 46,2 % mener foreningerne, at det de har haft succes med at skabe et socialt miljø i foreningen og oplevet god gejst og stemning i foreningen, og i foreningernes kommentarer træder det også tydeligt frem, at de vægter fællesskabet i foreningen højt og finder det vigtigt for både rekruttering af frivillige og medlemmer, at der i foreningen sker noget socialt ud over foreningens aktiviteter. Samtidig ser kun 5,1 % af foreningerne en udfordring i eventuelle konflikter omkring foreningen. Foreningerne beskriver blandt andet vigtigheden i at have en god klubånd, som noget der skaber balance i foreningen og det, at de løfter i flok, er med til at skabe noget godt for mange. Den gode klubånd skabes også af at have tillid til hinanden og en fælles forståelse af, at man passer på både faciliteter og hinanden. De foreninger som ser en udfordring med at skabe et socialt liv i foreningen, bl.a. grundet udfordringer med faciliteter, beskriver at der er vigtigt for sammenholdet og den fælles forståelse, at foreningen har et fysisk sted at høre til.

Arbejdet med at få flere frivillige

Det der scorer højest hos foreningerne, i forhold til udfordringer, er at finde flere frivillige (47,9 %) og det at organisere de frivillige og deres opgaver (32,5 %). I forhold til uddannelse af de friville, så er det for HIR-besvarelserne primært foreningerne med 100-249 medlemmer der vælger dette som en prioritet, hvorimod de store foreninger med 1000+ medlemmer har mindre opmærksomhed på uddannelse af frivillige. Årsagen til dette, kan man finde i, at de foreninger der har over 1000 medlemmer er golfklubber, hvor traditionen for lønnede medarbejdere er anderledes end i de mindre foreninger og et fokus på de frivillige derfor må forventes at være et andet, hvorfor vi også ser, at det i spørgsmålet om udfordringer ikke ses som en udfordring at finde frivillige for disse foreninger.

59 % af foreningerne har det som indsats at uddanne frivillige, og det er dermed den indsats foreningerne prioriterer højest. Flere foreninger fortæller dog, at det er svært at lokke de frivillige af sted på kurser og uddannelse, da mange oplever det som en øget forpligtelse i foreningen. Altså, at de, hvis de får kurser og uddannelse er forpligtede til at løfte flere opgaver eller til at blive i foreningen i lang tid. De færreste ser det som en personlig kvalifikation, som også kan bruges i andre sammenhænge end i foreningsarbejdet. Uddannelse og kurser skal være lettilgængeligt og må ikke tage for lang tid, hvis de frivillige skal prioritere det.

Anerkendelse af de frivillige er en væsentlig faktor i rekruttering og fastholdelse af dem. Det er vigtigt, at foreningen ikke taler det at være frivillig ned med ord som hårdt, svært og lidt træls, i stedet skal de gode oplevelser og succeser fortælles.

Løsning af økonomi og ansøgning af puljer

Hvem spørger – DGI eller HIR? Et af de steder hvor der ses den største forskel på foreningernes svar er på områder om økonomi. Ift. udfordringer ser 38,18 % af HIR’s foreninger økonomi som en stor udfordring, hvor kun 12,7 % af DGI’s foreninger ser det som en stor udfordring. Og i spørgsmålet om på hvilke områder foreningen gerne vil have rådgivning fra hhv. HIR og DGI, ønsker 53,7 % af HIR foreningernes af få hjælp til at søge økonomi til nye initiativer og for DGI er det 16,7 %. Modsat er foreningerne meget enige om, at de i løbet af 2017 og 2018 har oparbejdet en god og bæredygtig økonomi i foreningen.

Samarbejder med andre

Flere steder i undersøgelsen spørges der til samarbejder. Både nuværende samarbejder, fremtidige samarbejder og forskellige typer af samarbejder.

Af samarbejdspartnere scorer idrætsorganisationer højest for alle foreningerne, samlet set siger 71,79 % af foreningerne, at de samarbejder med DFI, DIF eller specialforbund. Den næsthøjeste score er Idrætsråd med 52,14 % og derefter følge skole og anden forening med begge 41,88 %.

Samarbejde med skole og med andre lokale foreninger er en prioritet ift. foreningens fremtidige rolle i lokalsamfundet, ved ca. en fjerdedel af de responderende foreningerne og 38,5 % af foreningerne ser et samarbejde med kommunen som et væsentligt indsatsområde.

Faciliteter

I undersøgelsen er der også spurgt til foreningernes forhold til faciliteter. Samlet er der 17,9 % af foreningerne der ser faciliteter eller mangel på tider som en udfordring, men der er hele 43 % af foreningerne der har det som et indsatsområde i det fremtidige arbejde – det kan være renovering, nybyg, mangel, udnyttelse etc. Det er primært de små foreninger (0-249 medlemmer i HIR-besvarelser) der svarer at de ser det som en udfordring og de har det også som et prioriteret indsatsområde. De store foreninger (250-1000+) ser det ikke som en udfordring, men flere af dem, har noteret at de har det som en prioriteret eller at de har mindre opmærksomhed på området.

Forståelse af regler

Noget af det foreningerne nævner i deres kommentarer er, at de gerne vil have sparring og kurser i forhold til forståelse af regler og retningslinjer for det at være forening, og i selve undersøgelsen har 47 % af foreningerne der har det at lede foreningen som et indsatsområde. Foreningerne synes, det er godt med kurser omhandlende Conventus, GPDR o. lign., men ser eks. ikke kurser som udvikler bestyrelsen og dens arbejde som et decideret kursus, men mere som en udviklingsproces hvor bestyrelsen skaber noget sammen.

Der er 32,5 % af foreningerne der ser det som en succes, at de har igangsat en udviklingsproces i foreningen, 28,2 % ser generationsskifte i foreningen som en udfordring og 31,6 % har retningslinjer eller politik for frivillighed, samarbejde, etik m.m. som en prioritering og sidst men ikke mindst så siger bare 10,3 % af foreningerne, at de har en udfordring med for meget administration og drift.

Aktiviteter og medlemmer

Generelt, og ikke så overraskende, har foreningerne meget fokus på aktiviteter og medlemmer i deres besvarelser og kommentarer. Kun 20,5 % ser medlemsnedgang/inaktivitet, som en udfordring, men der er samtidig 29,1 % som har en udfordring med at være nok medlemmer til at kunne deltage i turneringer og stævner, og samlet set er der 40,2 % har der som indsatsområde, at få flere medlemmer.

For at tiltrække medlemmer skal foreningerne være attraktive og heldigvis mener - 63,2 % af foreningerne at de har haft succes med at skabe aktivitet i foreningen i 2017-18 og i fremtidens samfund, ser 45,3 % det som deres vigtigste rolle at udbyde idrætsaktiviteter og undervisning.

Samarbejder med kommunen

38,5 % af foreningerne har samarbejde med kommune som indsatsområde og i foreningernes kommentarer nævner flere, at de gerne vil have et bedre samarbejde med kommunen og gerne vil have HIR som sparringspartner og hjælper til at etablere dette arbejde. Til sammenligning er det derfor interessant, at 48,1 % af DGI-besvarelserne ser DGI’s rådgivning som væsentlig i igangsætning af samarbejder med kommunen og hvor det kun er 29,63 % af HIR-besvarelserne der ønsker Hir’s rådgivning til etablering af et samarbejde.

23,1 % samarbejder allerede med en kommunal forvaltning og 17, 9 % ser det som deres rolle at udføre særlige indsatser med kommunen i fremtiden. På Idrætsrådets medlemsmøde i november, nævnte flere af foreningerne også, at det de primært forbinder med deres relation til kommunen, primært handler om økonomi og de forskellige tilskud foreningen har mulighed for at søge.

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83