Driftstilskud

Målet med driftstilskuddet er, at:
 1. Skabe forenklede og gennemsigtige vilkår
 2. Opfylde Folkeoplysningslovens krav om støtte til unge under 25 år
 3. Motivere til vækst i foreningers aktivitet og medlemstal
 4. Lette administration
 5. Digitalisere ansøgning

Aktivitetstilskud til medlemsforeninger består pr. 1. januar 2017 af to elementer:

Foreningstilskud dækker over de tilskudsdele som medlemskab af HIR og ansøgning kan udløse:

 1. Grundtilskud
 2. Medlemstilskud
 3. Medlemsbonus

Omkostningsgodtgørelse dækker tilskudsdele der forudsætter en beslutning i medlemsforeningen:

 1. Start- og turneringtilskud
 2. Dommertilskud
 3. Kørsel af unge

Pulje til driftstilskud (4,25 mio.) deles til foreningstilskud (70%) og omkostningsgodtgørelse (30%).

Foreningstilskud

Foreningstilskud dækker over de tilskudsdele som medlemsskab af HIR og ansøgning kan udløse:
 1. Grundtilskud
 2. Medlemstilskud
 3. Medlemsbonus

Ad 1. Grundtilskud 

 • Grundtilskud på 1500 kr. til medlemsforeninger som ansøger.
 • Grundtilskud aftrappes forholdsmæssigt såfremt andre tilskudsdele udbetales.
 • Ansøgning skal vedhæftes foreningens regnskab. Kontingentindtægt (for aldersgrupper) skal fremgå af foreningens regnskab.
 • Afkrydsning af opfyldte krav til børneattester.
 • Ansøgning godkendes af formand og/eller kasserer.

Ad 2. Medlemstilskud

 • Medlemstilskud på 160 kr. gives til alle medlemmer under 25 år – dog reduceret til 1/3 for medlemmer i alderen 19-24 år.
 • Tilskud kan ikke overstige kontingentet.
 • Foreningen skal kunne dokumentere indberettede medlemmer i form af medlemslister med navn, adresse, fødselsdato og indmeldelsesdato. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af disse.
 • Opgørelsen af medlemmer følger regler for indberetning af medlemmer til det Centrale Foreningsregister, CFR, herunder inddeling i alderskategorier. Læs mere på https://medlemstal.dk/.
 • Vær særlig opmærksom på, at en person kun kan tælle med, såfremt det har været medlem i minimum 3 måneder.
 • Såfremt foreningen ikke angiver medlemstal opdelt efter CFR-kategorier udbetales der kun tilskud til en klart afgrænset gruppe under 25 år (oftest 0-18 år).
 • Deltagere ved evt. ferieaktiviteter kan ikke tælle som medlemmer.

Ad 3. Medlemsbonus

 • Bonus på max 100 kr. (2020) udbetales for hvert medlem der overstiger sidste års medlemstal.
 • Tilskud kan ikke overstige kontingentet.
 • Gælder foreningens samlede medlemstal uanset alder.
 • Nye eller sammenlagte medlemsforeninger kan først modtage bonus i andet ansøgningsår.
 • Puljen til medlemsbonus er på 100.000 kr.
 • Ved samlet medlemsvækst større end 1.000 i medlemsforeningerne kan bonus pr. medlem reduceres.
Opdateret: 10. januar 2020

Omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse dækker tilskudsdele der forudsætter en beslutning i medlemsforeningen:
 1. Start- og turneringtilskud
 2. Dommertilskud
 3. Kørsel af unge

Ad 4. Start og turneringstilskud
 • Foreningens udgifter til startgebyr for deltagelse ved kampe/stævner (herunder nødvendige licenser), der er godkendt af landsorganisationer/ specialforbund, og som er nødvendige for at gå videre mod eller deltagelse i f.eks. danske mesterskaber og landskampsudtagelse.
 • Der ydes ikke tilskud til kontingent.
 • Der er kun tilskud til deltagergebyret - rejse og opholdsudgifter mv. kan ikke medregnes. Forbundet skal i tilfælde med overnatning/fortæring opdele udgifterne på faktura til henholdsvis turneringsgebyr og ophold/fortæring. Såfremt det ikke er opdelt, vil ingen af udgifterne være tilskudsberettiget.
 • Der er er ikke tilskud til start-, turnerings- og stævnegebyrer i udlandet.
 • Der kan ikke medtages udgifter til bøder, kampændringsgebyr, udeblivelsesgebyr, kampflytningsgebyr o.lign. (det er kun nødvendige start- og turneringsgebyr under forbund, som kan medtages)
 • Der skal modregnes deltagernes egenbetaling i udgifterne (det er alene foreningens nettoudgifter, som kan medtages)
Ad 5. Dommertilskud
 • Alene foreningens udgifter til dommere, der vedrører de af landsorganisationer/ specialforbund godkendte turneringer kan medregnes.
 • Der skal foreligge kvittering fra modtageren (dommeren) eller samlet faktura fra landsorganisation/specialforbund for udgiften, der også skal fremgå af foreningens regnskab.
 • Det skal fremgå af kvitteringen / fakturaen, hvilket arrangement udgiften vedrører.
Ad 6. Kørsel af unge
 • Tilskud til foreningens transport med ejet eller lejet bus, der i størrelse svarer til antal idrætsudøvere, som skal være aktive.
 • Kun transporttilskud for unge (0-18 år) til kampe/stævner som kan godkendes i forhold til start- og turneringstilskud.
 • Det er dog en betingelse, at turneringskampene afvikles mere end 80 km fra foreningens normale samlingssted, samt at der foreligger en specifikation over de enkelte transporter.
 • Der skal foreligge kvittering for udgiften, der også skal fremgå af foreningens regnskab.
 • Ønskes andre principper til grund for opgørelsen, skal der foreligge en aftale med Idrætsrådet.

Opdateret: 10. januar 2020

Videovejledning til ansøgning

Om at søge aktivitetstilskud

Herning Idrætsråd udbetaler aktivitetstilskud (også kendt som driftstilskud) til medlemsforeninger på baggrund af indberettede oplysninger om medlemsantal samt udgifter til start- og turneringsgebyr, dommerhonorar samt kørsel af unge til turneringskampe. Underskrevet regnskab skal vedlægges ansøgning.

Alle medlemsforeninger modtager som minimum 1.500 kr. i tilskud ved indsendelse af ansøgning.

Næste ansøgningsfrist er søndag d. 1. marts 2023.

I de efterfølgende måneder foretages stikprøvevis kontrol af de indberettede oplysninger.

I april-august beregnes det procentuelle tilskud. Procentsatserne beregnes af den samlede ansøgning i forhold til beløbsrammen. Procentsatserne kan derfor variere fra år til år og skal godkendes af Idrætsrådet.

Ultimo april udbetales det beregnede foreningstilskud.
Ultimo augst udbetales tilskud for omkostningsgodtgørelse.

Bemærk at det er en forudsætning for at være tilskudsberettiget til kursus og dyrt idrætsmateriel, at ansøgning om drfitstilskud er indleveret rettidigt.

Ansøgning

Indberetning vedr. driftstilskud for 2023 skal foretages via Conventus, således bl.a. stamdata kan genbruges.
Ansøgningsmodulet åbnes i januar 2023.
For flerstrengede foreninger gælder, at der skal søges samlet, men at de enkelte afdelingers medlemstal og omkostninger angives. Hent evt. hjælpeskema til flerstrengede foreninger (PDF).  Ønskes hjælpeskemaet i excel kontakt da HIR på jaa@hir.dk.
Hent her

Kontrol

Idrætsrådet vil i april-august måned indkalde ca. 10% af foreningerne til stikprøvekontrol. Erfaringerne fra tidligere år viser, at fejl går igen i flere foreninger. I FAQ anføres typiske fejl og særlige opmærksomspunkter.

FAQ

Medlemstilskud

O.B.S. Sikre at samme medlem (cpr.nr) ikke medtages to gange i samme sæson.

 • Spørgsmål: Gives der tilskud til passive medlemmer / støttemedlemmer?
 • Svar: Nej, der ydes kun medlemstilskud til aktive medlemmer. Passive medlemmer kan heller ikke tælles med ved indberetning til CFR. Passive medlemmer kan fortsat være registeret på - et særskilt hold - i Conventus, men det kræver at indstillinger for holdet sættes til ikke at blive talt med i statestikken.

Start- og turneringstilskud
 
 • Spørgsmål: Kan leje udgifter af baner eller andre faciliteter støttes?
 • Svar: Nej, baneleje som badminton baneleje, bowling baneleje eller lignende er ikke støttet.
 • Spørgsmål: Kan vi modtage støtte til deltagelse i lokal arrangeret cups, weekend træningslejer, opvarmnings-/opstartsstævner o.lign. ?
 • Svar: Nej, der ydes ikke tilskud til arrangementer, stævner, cups, turneringer eller starter, som ikke er en del af et kvalificeringssystem under en af hovedorganisationerne/specialforbundene.

 • Spørgsmål: Hvilke omkostninger er dækket i Start-/turneringsgebyrs støtten?
 • Svar: Det er alene det der betales for at en person eller et hold kan deltage, ikke andre omkostninger som transport, overnatning eller andre omkostninger man har i forbindelse deltagelsen i stævnet eller turneringen.
 • Spørgsmål: Kan vi søge tilskud til sommerferieaktiviteter under Herning Kommune?
 • Svar: Nej, der kan ikke søges tilskud til diverse udgifter og omkostninger til særskilte arrangementer og aktiviteter, f.eks. i forbindelse med aktivferie. 

O.B.S.: Der er grund til at understrege, at det alene er start- / turneringsgebyret, som en person/hold betaler for at deltage i en turnering, der gives tilskud til.

Der har været eksempler på, at mange andre omkostninger var indregnet – f.eks. transport, baneleje, overnatning, udstyr m.v. – samt en enkelt forening havde endog medtaget de omkostninger, der var forbundet ved selv at arrangere et stævne herunder præmier til deltagerne.


Dommertilskud

 • Spørgsmål: Hvornår er en dommer udgift, tilskuds dækket?
 • Svar: Der er kun tilskud til eksterne dommere til officielle kampe / turneringer for både børn og voksne.
 • Spørgsmål: Er andet personale i forbindelse med turnering eller konkurrence tilskuds egnet?
 • Svar: Nej, kun dommerfunktionen er dækket, banesættere, banepersonale eller lignende støttes ikke.
O.B.S.: Der har været mange eksempler på, at dommerhonorar vedr. træningskampe samt klubbernes egne arrangementer – cup- og bystævner m.v. fejlagtigt var medtaget på indberetningsskemaet.

Solidarisk dommerafregning i fodbold er accepteret
 

Kørsel med unge

 • Spørgsmål: I hvilke sammenhænge kan der gives tilskuds støtte til kørsel?
 • Svar: Der kan kun ansøges og udbetales tilskud til kørsel som foretages i forbindelse med deltagelse i hovedforbunds eller specialorganisations godkendte kampe, stævner og turneringer m.v.

 • Spørgsmål: Er unge over 18 dækket eller har mulighed for at modtage tilskud til kørsel?
 • Svar: Nej, der er kun tilskud til kørsel til officielle og godkendte kampe/turneringer for børn og unge op til 18 år.
 • Spørgsmål: Hvor meget kørsel i forbindelse med deltagelse er dækket, ud over de 80km Tur-retur.
 • Svar: Er der behov for transport til arrangementet, eksempelvis mellem haller eller bane lokationer, kan det også indregnes. Kørsel op til 160 km dækkes ikke, og der skal stadig være mere end 80km fra foreningens normale samlingssted til nærmeste turneringsadresse.

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83